Om os > Teoretisk udgangspunkt
Home
Om os
Vision, mission, værdier
Arbejdsprincipper
Teoretisk udgangspunkt
Samarbejdspartnere
Vores navn
Services
Inspiration
Nyhedsbrev
Kontakt os


Teoretisk udgangspunkt


Learning Zones arbejdsmetoder bygger på flere års erfaringer fra en lang række konsulent-, undervisnings- og forskningsopgaver – både nationalt og internationalt.

Vi er især inspireret af følgende teorier og metoder:

  • Systemisk tænkning og Appreciative Inquiry
  • Organisationsudvikling
  • Proceskonsultation
  • Erfaringsbaseret læring
  • Corporate Service Learning – læring i en god sags tjeneste®
  • Outdoor Management Development
  • Arbejdspladslæring

Du kan læse mere om teorierne nedenfor

Systemisk tænkning og Appreciative Inquiry

Den grundlæggende antagelse i systemisk tænkning er, at alt er systemisk, dvs. at relationerne mellem individer, grupper, organisationer og deres omgivelser gensidigt påvirker hinanden. Formålet med systemisk konsultation er at hjælpe en organisation med at forstå sig selv ud fra en helhedsorienteret og flerdimensionel synsvinkel. Den systemiske konsulent hjælper med at sætte fokus på de mønstre og vaner, der findes eller opstår i interaktionen mellem organisationens delsystemer (mennesker, teams o.l.).

En af de mest populære metoder indenfor systemisk tænkning er Appreciative Inquiry (AI). AI tager udgangspunkt i det, der allerede fungerer. I stedet for at fokusere på problemer og mangler, fokuseres der på potentialer og muligheder. Erfaringerne viser, at AI´s værdsættende synsvinkel frigør energi og skaber større motivation for at deltage aktivt i forandringsprocessen.

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er en fortløbende læringsproces, der består af en række forskellige planlagte interventioner, der har til formål at påvirke og forstå en organisation, så den hele tiden er bedst muligt tilpasset til omgivelserne, udfordringerne og de strategiske valg.

Organisationsudvikling bygger på mange års forskning og konsulentarbejde. Gennem de senere år er en stor del af organisationsudviklingen foregået med forbillede i metaforen om den lærende organisation (DLO) - dvs. en organisation, hvor man forsøger at skabe optimale rammer, vilkår og processer for læring. En anden vigtig inspirationskilde er Whole Scale Change processen, hvor filosofien er, at man kun kan udvikle organisationen ved at involvere alle medarbejdere og interessenter på én gang.

Proceskonsultation

Proceskonsultation tager udgangspunkt i en antagelse om, at klienten (f.eks. en organisation eller et team) selv skal være med til at få øje på deres problemer, stille diagnosen og finde velegnede løsningsforslag. Proceskonsulentens opgave er at yde hjælp til selvhjælp, så klienten bagefter selv er i stand til at håndtere lignende situationer. Proceskonsultation leverer en lang række effektive indsigter, principper og værktøjer, der er centrale i arbejdet med organisationsudvikling ud fra en deltagerorienteret synsvinkel.

Erfaringsbaseret læring

Erfaringsbaseret læring bygger på en paraply af teorier, der alle har det tilfælles, at læring forstås som en proces, hvor mennesker lærer gennem det, de gør oplever og erfarer. Erfaringsbaseret læring handler ikke bare om at handle. Det handler om at blive klogere på sine handlinger og danne erfaringer gennem refleksion. Det handler heller ikke bare om at lære noget bestemt (resultat), men lige så meget om "at lære at lære" (processen). Erfaringsbaseret læring bygger bro mellem teori og praksis - og er en proces med fire grundelementer: (1) En person oplever noget og reflekterer over oplevelsen, (2) personen prøver at forstå oplevelsen og relatere den til tidligere erfaringer, (3) personen planlægger næste skridt og (4) personen handler på ny . Erfaringsbaseret læring er derfor en helhedsorienteret proces, der involverer både følelser, tanker, perception og adfærd, og den foregår i et samspil med andre mennesker og omgivelserne.Når erfaringsbaseret læring i de senere år er blevet et populært begreb, hænger det blandt andet sammen med, at det anses for at være en en forudsætning for at få succes med Den Lærende Organisation, ligesom det er nært knyttet til Arbejdspladslæring.

Corporate Service Learning – læring i en god sags tjeneste®

"Corporate Service Learning" er et spændende og unikt læringskoncept, der i de senere år har vundet stor udbredelse i USA og England. Konceptet går ud på, at en virksomhed, et team eller en ledergruppe bliver involveret i et velgørende og/eller samfundsgavnligt projekt. Projektet udvælges med omhu og designes ind i et igangværende team, leder- eller organisationsudviklingsprogram. Ideen er, at deltagerne gennem projektet får mulighed for at udvikle og træne en række relevante holdninger, adfærd og kompetencer, som de har brug for i deres dagligdag.

Eksempel på et servicelæringsprojekt: Et team af marketingledere fra en virksomhed i lægemiddelindustrien står over for at udvikle en mere socialt ansvarlig marketingstrategi. Som trænings- og serviceprojekt får de til opgave at udarbejde et forslag til en specifik reklamekampagne for en grædsrodsorganisation, der har til formål at bremse brugen af dyr i forbindelse med test af lægemidler og kosmetik. Marketinglederne lærer noget, de selv kan bruge samtidig med, at de stiller deres ekspertise og ideer til rådighed for en non-profit organisation.´

Outdoor Management Development

"Outdoor Management Development" (OMD) er en erfaringsbaseret læringsproces, der primært foregår i det fri og bygger på spænding, engagement og udfordring. Et program sammensættes af omhyggeligt udvalgte og designede outdoor-baserede aktiviteter, opgaver, øvelser og projekter, der f.eks. fokuserer på, hvordan en ledergruppe fastlægger strategier og planer, kommunikerer deres budskaber ud i organisationen, coacher deres medarbejdere osv. En af de store fordele ved OMD er, at deltagerne ikke kun taler om, hvad og hvordan de vil gøre tingene. De handler. Og de oplever konsekvenserne af deres handlinger. Det bliver derfor meget synligt, hvem der gør hvad, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer så godt. Når outdoor-baserede programmer designes og faciliteres professionelt - og ikke kun benyttes på grund af deres potentielle underholdningsværdi - hører de til blandt de allerbedste katalysatorer og træningsbaner for adfærd i teams og organisationer.

Arbejdspladslæring

En stor del af det vi lærer sker uformelt, ubevidst og ureflekteret i direkte relation til det daglige arbejde. Ofte opdager vi slet ikke, at vi har lært noget - og derfor udnyttes læringsmulighederne ikke fuldt ud. Løsningen på denne problemstilling er i de senere år blevet kendt under navnet Arbejdspladslæring. Det er en strategi, der forsøger at kombinere uformelle, og formelle læringsaktiviteter, således at dagligdagens læringsmuligheder sættes i system og bruges effektivt og støttes af bl.a. coaching, mentoring, faglige netværk og sparring med kolleger. De to vigtigste principper i arbejdspladslæring er: (1) At læring, træning og uddannelse er en integreret del af det daglige arbejde i virksomheden. (2) At der primært tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders læringspræferencer og læringsstil.

 

"Vi forsøger at bruge statiske modeller til at forstå dynamiske forhold - og lineære modeller til analyse af en ikke-lineær verden."

James Marsh

"Erfaringsbaseret læring betyder ikke, at man lærer af sine erfaringer, men at man lærer gennem sine erfaringer."

Czarniawska-Joerges

"Fortæl mig noget og jeg glemmer det
Vis mig noget og jeg husker det
Involver mig og jeg forstår det
Træd tilbage og jeg vil selv gøre det."

Kung-Fu-Tse 
© Copyright 2005 - 2008 • Learning Zone • C.A. Thyregodsvej 90 2. • DK-8230 Åbyhøj • Tel. (45) 2178 1484 • info@learning-zone.dk
Powered by frontGATE system